Skip Navigation LinksStrategic-Plan

Stratejik Plan

Bölüm 1: Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Misyonu, Vizyonu ve Değerleri

Misyon Beyanı

Fakülte öğrencilerine ve ayrıca diğer fakültelerin öğrencilerine yüksek standartlarda Fen ve Edebiyat eğitimi sunmak, uluslararası standartlarda araştırma yapmak ve toplumun ihtiyaçlarına hizmet etmek.

Vizyon Beyanı

Fen ve Edebiyatın tüm temel alanlarında saygı duyulan ve rekabet edebilir nitelikte bir fakülte olmak, bahsedilen alanlarda süregelen gelişmelere katkıda bulunmak ve uluslararası arenada birinci sınıf öğrenciler mezun etmek için bu değişimleri ders programlarına yansıtmak.

Değerler

  FEF aşağıdaki değerlere bağlıdır:

 1. Yaratıcılık
 2. Dürüstlük
 3. Verimlilik
 4. İşbirliği
 5. Sorumluluk
 6. Adalet ve Eşitlik
 7. Şeffaflık ve Hesap verebilirlik
 8. Sadakat

Bölüm 2: Politikalar, Hedefler ve İlkeler

Fen ve Edebiyat Fakültesinin Politikaları

Misyon ve Vizyon beyanlarına dayanarak, FEF aşağıdaki politikaları geliştirmiştir:

 1. Uluslararası Nitelik Kazanma :
  FEF, DAÜ'nün uluslararası bir kimlik kazanma ilkesine paralel biçimde lisans ve lisansüstü programlarındaki uluslararası öğrencilerin sayısını artırmayı amaçlar. Ayrıca, geleneksel olarak zaten yüksek olan Fakültedeki uluslararası akademik personelin oranını daha da artırmayı hedeflemekteyiz. Bunlara ek olarak, Fakülte diğer uluslararası üniversite, enstitü ve araştırma merkezleriyle var olan işbirliklerini genişletme çabası içindedir.
 2. Araştırma:
  Fen ve Edebiyat Fakültesi, akademik personelini araştırma yapmaya, bu araştırmaları uluslararası tanınmış dergilerde yayınlamaya, ayrıca akademik konferans ve seminerlere katılmaya bunları düzenlemeye teşvik eder.
 3. Kalite Güvencesi ve Akreditasyonlar:
  Fen ve Edebiyat Fakültesi, DAÜ'nün kalite güvencesiyle ilgili ilkelerine uygun biçimde yeni kalite güvencesi ilke ve yönetmeliklerine uyum sağlamayı hedefler. Bu amaçla, fakülte bir dizi ulusal ve uluslararası akreditasyona başvurma ya da hazırlık yapma sürecindedir.
 4. Öğrenci Merkezli Eğitim:
  Fakültemiz öğrencilerinin ihtiyaçlarına büyük önem vermekte ve öğrenci merkezli bir eğitim sistemi sürdürmektedir. Farklı programların müfredatları, ders içerikleri ve dersler arasındaki bağlantılar gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir. Bununla ilgili yeni projeler halen yürütülmektedir. Fakülte ayrıca öğrencilerine Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar Bilimleri, Psikoloji ve Mütercim Tercümanlık alanlarında günün koşullarına uygun laboratuar olanakları sunmaktan gurur duymaktadır.
 5. Bologna İlkelerine Bağlılık:
  Tüm lisans müfredatları, 2009 yılı Leuven Bildirisiyle belirlenen Bologna sürecinin ilke ve değerlerine uygun bir biçimde hazırlanmaktadır.

AMAÇLAR VE HEDEFLER

FEF'in amaç ve hedefleri şunlardır: :

 1. Öğrencileri ahlaki bakımdan da sorumluluk sahibi profesyonel olan, donanımlı,yaratıcı ve üretken bireyler olacak şekilde yetiştirmek.
 2. Toplumun refahına katkıda bulunmak.
 3. Ülkenin toplumsal ve kültürel gelişiminde önemli bir rol oynamak.
 4. Şeffaf olmak ve şeffalığı hem üniversitede hem de ülke genelinde teşvik etmek.
 5. Fakülteyi ve üniversiteyi ulusal ve uluslararası düzeyde önemli araştırmalara imza atarak ve akademik, sosyal ve kültürel aktiviteler organize ederek en etkin şekilde temsil etmek.
 6. Üniversite ve toplum arasındaki iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırmak .
 7. Fakültenin tüm alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, uluslararası akademik literatüre katkıda bulunmak ve sanat eserleri yaratmak.
 8. Diğer akademik kurumlarla işbirliğini geliştirmek.


Bölüm 3: Güçlü Yönler ve Geliştirilmesi Gereken Yönler

GÜÇLÜ YÖNLER

 1. Yüksek Nitelikli Öğretim Elemanları:
  FEF, çoğu yabancı ve/veya uluslararası saygın üniversitelerden doktoralarını almış yüksek nitelikli ve deneyimli öğretim üyelerinden yararlanmaktadı.
 2. İngilizce Eğitim Vermek:
  FEF bünyesindeki tüm programlar (Türk Dili ve Edebiyatı hariç) İngilizce değitim vermektedir. Bu özellik dünyanın her yerinden uluslararası öğrencilerin fakültemize gelmesini sağlamaktadır. Programları İngilizce olarak sürdürmek öğrencilerin en güncel bilgilere ulaşmasını sağlamanın yanında mezunların dünyanın her yerinde kariyerlerini geliştirebilmeleri için mükemmel bir fırsat sunmaktadır. Birçok uluslararası öğrencimizin bulunması fakültedeki kültürel çeşitliliğe katkıda bulunmakta ve tüm öğrencilere daha zengin bir öğrenme ortamı sağlamaktadır.
 3. 3 Başarılı Mezunların Kayıtlarının Kesintisiz olarak tutulması:
  FEF, 20 yıldır dünyanın çeşitli yerlerinden gelen öğrencileri mezun etmektedir. Birçok mezunumuzun farklı alanlarda başarılı kariyerlerine devam etmesi ve diğer birçoğunun da son derece saygın üniversitelerde öğrenimlerine devam etmeleri bizi gurulandırmaktadır.
 4. 4. Başarılı Lisansüstü Programlar:
  Fakültemiz uzun yıllardır farklı disiplinlerde yüksek lisans ve doktora programları açmaktadır. Yüksek lisans ve doktora mezunlarımızdan birçoğunun uluslararası saygın bilimsel dergilerde yayınlanmış araştırmaları bulunmaktadır.
 5. 5. Yüksek Düzeyde Bilimsel Araştırma Üretimi:
  FEF öğretim üyeleri çeşitli disiplinlerde hem uluslararası saygın yayınevleri tarafından basılan kitaplar ve kitap bölümleri yayınlanmakta, hem de çeşitli alanlarda yayınlanan uluslararası bilimsel dergilerde makale yazmaktadırlar. Fakülte üyeleri ayrıca TÜBİTAK gibi saygın bilimsel kuruluşlardan önemli proje destekleri almaktadırlar.
 6. Donanımlı Araştırma Olanakları:
  Fakülte Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar Bilimleri, Psikoloji ve Mütercim Tercümanlık alanında çağın en son yeniliklerini içeren laboratuar olanakları sunmaktadır.

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER

 1. Öğretim Elemanlarını Değerlendirme:
  Fakülte hem akademik hem de idari personeli adil, sürekli ve şeffaf biçimde değerlendirecek tarafsız ve etkili bir sistemden yarar görecektir. Bu değerlendirme sistemine dayalı bir ödül-ceza sistemiyle fakültenin öğretim üyesi kalitesi daha da yüksek seviyeye çıkabilecektir.
 2. Yurtdışındaki akademik ve araştırma birimleriyle iletişim ve işbirliği:
  Fakültenin şu anda yeterli seviyede olmayan çok saygın akademik ve araştırma kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliğini geliştirmeye ihtiyacı vardır.
 3. Fakülte ve Üniversitede Dahilinde Disiplinlerarası İşbirliği:
  Disiplinler arası işbirliğinin aşikâr avantajlarına rağmen, bu tip bir işbirliği fakülte ve üniversite dahilinde yeterli düzeyde değildir.
 4. Fakülte içinde birlik:
  İsminden de anlaşılacağı üzere Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde birçok farklı disiplin barındırmaktadır. Bölümler arasındaki yapısal farklılıklardan dolayı, tüm fakülteyi ilgilendiren konularda bölümler arası iletişim ve işbirliği eksikliği vardır.
 5. Akreditasyonlar:
  Fakülte bir çok ulusal ve uluslararası akreditasyona başvurmak için hazırlık yapmaktadır. Bu başvuruların başarıyla sonuçlanması gerekmektedir, ancak fakültenin tüm tüm disiplinlerini kapsayacak şekilde ek başvurular yapılmalıdır.
 6. Fakültenin Tanıtımı:
  FEF Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve diğer ülkelerde daha yoğun ve etkili yapılacak tanıtım etkinliklerinden fayda sağlayacaktır.
 7. Öğrenci, Öğretim Üyesi, Mezun ve İşveren Memnuniyeti
  Fakülte yönetimi, tüm paydaşların memnuniyetini izleyecek, değerlendirecek ve geliştirecek uzun vadeli hedeflere ve politikalara sahip olmalıdır. .

Bölüm 4: İmkanlar ve Zorlayıcı Etkenler

İmkanlar:

Türkiye'nin Desteği

Kuzey Kıbrıs'taki diğer üniversiteler gibi DAÜ de YÖK tarafından tanınmakta ve Türkiyeli öğrenciler üniversiteye merkezi sınav sistemiyle yerleştirilmektedir. Ayrıca, Türkiyeli öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs alabilmektedir.

ZORLAYICI ETKENLER

 1. Artan Rekabet:
  Türkiye ve Doğu Avrupa'da varolan Fen-Edebiyat Fakültelerine yenilerinin eklenmesiyle rekabet gittikçe artmaktadır.
 2. Global Ekonomik Krizin Etkileri:
  Son zamanlardaki global ekonomik krizin özellikle Fen-Edebiyat Fakülteleri üzerinde güçlü etkileri olmuştur. Fen Edebiyat Fakülteleri'nin programlarını tercih edebilecek öğrenciler iş bulma kaygısıyla mesleki eğitim veren programlara kaymışlardır.

Bölüm 5: Alınması Gereken Tedbirler

 1. Fakültenin akademik ve idari personelini adil, sürekli ve şeffaf biçimde değerlendirecek etkili bir sistem kurmak.
 2. Uluslararası akademik ve araştırma birimleriyle iletişim ve işbirliği kurmak ve genişletmek.
 3. Fakülte ve üniversitede içinde işbirliğinin seviyesini iyileştirmek.
 4. Fakültenin farklı bölümleri arasında birlik anlayışını geliştirecek adımlar atmak.
 5. Fakülte'nin tüm programları için uluslararası akreditasyonlar almak.
 6. Fakültenin Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve diğer ülkelerdeki tanıtımını geliştirecek adımlar atmak.
 7. Fakültenin tüm paydaşlarının memnuniyetini izleyecek, değerlendirecek ve geliştirecek ilkeler geliştirmek. .
 8. En son meslek eğilimlerine ve iş gücü piyasasının taleplerine göre akademik programları geliştirmek ve mevcutları ıslah etmek.